اختیار شركت ارتباطات سيار 310  ٣٤٣    ١٩٢فيروزا  ٣,٥٠٠    ١,٣٧٧احیا صنایع خراسان  ١,٦٥٥    ٣٤٥بانک قوامین  ٢,٠٨٤    ٣٩٠کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٢٥٣    ٤٠ارس صبا  ٤,٩٢٥    ٥٤٩سیمان مجد خواف  ٩٢٤    ٩٦اعتماد گستر  ١,١٠٠    ١٠٠هنکل پال وش  ٦,٢٠٤    ٥٤٣کود شيميائی اوره لردگان  ١,٣٥٧    ١٠٣
سرمايه گذاري اميد(تقدم)  ١,٦٠٨    -١,٧١١كاغذ كاوه  ٢٥,١٩٥    -٣,٣٣١صنایع بسته بندی ایران  ٩٩٠    -١١٠نظام مهندسی  ٦٥٢    -٥٣تسهيلات مسكن خرداد 91  ٨١٧,٢٧٥    -٤٣,٠١٤دشت مرغاب  ١١,٦٣٨    -٤٨٤توس گستر  ٣,٢١٨    -١٣٣پارس خزر  ٨,٠٤٥    -٣٣٢سالمين  ٣,١٦٣    -١٣٠پشم شيشه  ٧,٦٨٠    -٣١١
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٠٢٨       تغييرات :  ٨٧٦.٩


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com