کشتیرانی دریا بندر  ٣,٩٤٧    ١,٣٣٢کیوان  ٢,٥١٧    ٦٢٢کیسون  ٣,١٥٠    ٥٥٠کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٣٣٦    ٤٨توسعه آرين  ١,٠٧٩    ٩٨شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  ١,٤٤٦    ١٠٦همکاران سیستم  ٤,٢١٤    ٣٠٤مالی و اعتباری توسعه  ٨٠٩    ٤٦نيرو محركه(تقدم)  ١,١٧٨    ٦١تجهیز نیروی زنگان  ٢,١٥٥    ١١٠
نیروگاهی ایران  ٤,٤٠٢    -٦٧٤صنعتی دریایی ایران  ٢,١٩٨    -٢٦٨تجهيزات ‌هپكو  ٦٤١    -٦٩اختیار بانك ملت 310  ١٥١    -١٥بهشت پارس  ١,١٩٠    -١٠٣پتروشیمی زنجان  ١,٩٣٠    -١٦٠سایر بورس انرژی  ١٢,٠٩٤    -٩٦٤خاك چيني(تقدم)  ٨,٦٦٢    -٥١٥فارسيت درود  ٧١٣    -٣٨سبحان-دارو  ١٤,٩٥٩    -٧٨٦
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٠٩.١       تغييرات :  ٥٥٨.٧


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com