بیمه نوین(تقدم)  ١٧٦    ٨٠ايران ‌گچ  ٢٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠غذایی و قند تربت جام  ٣,٢٨٥    ٣٣٥صنعتی بهپاک  ٣,٦٠٠    ٢٦٩کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٤٢    ٤٦گسترش صنایع پیام  ٧٤٨    ٥٠پخش البرز(تقدم)  ٢,٣٠٣    ١٢٧کیسون  ١,٠٠٠    ٥٠صنعتی دریایی ایران  ١,٩٨٨    ٩٥کشتیرانی دریای خزر  ٧,٥٣٥    ٣٦٠
ایرانیت  ٢,٠٢٧    -٤٣٤کشتیرانی دریا بندر  ١,٧٦٨    -٢٥٩سيمان شمال  ٢,٣١٦    -٢٩٥بیمه نوین  ١,٣٢٤    -١١٥چيني ايران  ٢,٣٨٧    -٢٠٦سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٣٤٨    -٢٥ارس صبا  ٤,٨٨٢    -٢٩٤پتروشيمي شازند(تقدم)  ٣,٥٠٠    -٢٠٠ملي سرب و روي  ١,١٣٠    -٦٤لوله و تجهیزات سدید  ٩٧٩    -٥٣
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٣,٩٩٦       تغييرات :  ٤١.٢


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com