فيروزا  ٢,١٢٣    ١,١٢٣مالی و اعتباری توسعه  ٧٩٠    ٩١تجهیز نیروی زنگان  ٢,٢٥٠    ٢٤٩صنعتی بهپاک  ٢,٨٥٠    ٢٣٩ایرانول  ١٢,٩٩٧    ١,٠٢٢صنعتی صبانور(تقدم)  ٣,٥٨٦    ٢٥٠پتروشیمی گلستان  ١,٤٨٢    ٨٦تسهيلات مسكن اسفند 92  ٩٨٦,٠٦٩    ٤٩,٤٩٠تسهيلات مسكن فروردین 93  ٩٨٩,٣٥٩    ٤٩,٥٨١تسهيلات مسكن بهمن 92  ٩٩٣,٥٣٠    ٤٩,٣٩٣
علف کش  ١,٩٢٨    -٢٧٢فولاد خراسان(تقدم)  ٤,٥٠٢    -٣٤٧فارسيت درود  ٤٨٩    -٣٣ایرانیت  ١,١٠٤    -٧٤صنعتی دریایی ایران  ١,٨١٦    -١٠٧فنرسازي زر(تقدم)  ٤٥٠    -٢٤دريايي سينا  ٤٠,٩٨٤    -٢,١٤٧آ س پ  ١,٥٢٢    -٧٤گسترش تجارت ایرانیان  ٩٠٣    -٤٣بیمه سامان  ١,٧١٥    -٧٨
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧١,٤٠٨.٣       تغييرات :  ٦


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com